ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ С РОЯЛ

Победителите в играта с награди са:

1. Иван Мечкарво – ваучер на стойност 100 лв

2. Евгени Георгиев – ваучер на стойност 50 лв

3. Стефка Хикова – ваучер на стойност 30 лв

4. Албена Харалампиева – ваучевр на стойност 30 лв

5. Даниела Йвахчева – ваучер на стойност 30 лв

Ваучера има срок за ползване 90 (деветдесет) дни от датата на предоставяне на ползвателя и може да бъде използван еднократно.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА С НАГРАДИ

 

ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „РЕМАРК БГ” ООД

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА С НАГРАДИ
1. Организатор на ИГРАТА с награди е “
Ремарк БГ” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК BG201673197 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 29 , телефони за връзка 0887 62 03 72, 0884 22 19 72 E-mail: info@royalnuts.bg, уебсайт www.royalnuts.bg


II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА С НАГРАДИ
2. Периодът, в който се провежда Играта
с награди е от 01.06.2020г. до 30.06.2020г. и същият е обявен и в публикацията във Facebook и на нашата интернет страница www.royalnuts.bg.

3.Играта се организира и провежда на територията на Република България.


III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА С НАГРАДИ
4. Право на участие в Играта с награди придобива всеки (Участник) над 18г., който е изпълнил условията, посочени в публикацията, предназначена за съответната Игра с награди на официалната Facebook страница и на нашата интернет страница www.royalnuts.bg 

Условията са следните:

Пазарувайте поне веднъж през нашия сайт www.royalnuts.bg

за периода 01.06.2020г. до 30.06.2020г.

Регистрирайте се през сайта с вашите имена, телефон, имейл и номер на поръчката.

 

Един от вас ще спечели ваучер за еднократно ползване на стойност 100 лв.

Един от вас ще спечели ваучер за еднократно ползване на стойност 50 лв.

Трима от вас ще спечели ваучер за еднократно ползване на стойност 30 лв.

*един участни може да се регистрира неограничен брой пъти

*един участни може да спечели само една награда

* в томболата ще участват тези, които са изпълнили всички условия. Печелившите ще бъдат публикувани на 01.07.2020г. на нашата на официалната Facebook страница и на нашата интернет страница www.royalnuts.bg 

5. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят материални загуби, нарушаване на правилата, общите условия за ползване на сайта royalnuts.bg или форсмажорни обстоятелства. В този случай на участницте не се дължи компенсация или връщане на продуктите.

 

6. Организаторът ще счита, че с изпълнението на условията за участие в Играта, участникът се е запознал с настоящите Общи условия на Играта с награди, че ги е приел и се е съгласил с тях.

IV. ТОМБОЛА В ИГРАТА С НАГРАДИ

7. Всеки участник, изпълнил условията по т. 3 от ОУ на тази Игра, участва в томбола за спечелване на награда.
8. Печелившят ще бъде обявен на 01.07.2020г на нашата на официалната Facebook страница и на нашата интернет страница www.royalnuts.bg 
9. На печелившите ще им бъде изпратен имейл и ще се свържем с тях по телефона.

10. В случай че, спечелилите участници не са дали вярна информация по време на регистрацията, Организаторът си запазва правото на тяхно място да изтегли друг участник.

11. Организаторът на Играта с награди не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес,имейл или телефон за връзка. Ваучерът с код за отстъпка ще бъде изратен на спечелилите участници по техният емейл.

12.Ваучера има срок за ползване 90 (деветдесет) дни от датата на предоставяне на ползвателя и може да бъде използван еднократно.
1
3. Настоящите условия ще бъдат публично оповестявани за целия период на Играта с награди на www.royalnuts.bg където всеки заинтересован следва да се запознае с тях.


V. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА С НАГРАДИ


1
4. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта с награди. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Играта при нарушаване на условията за провеждането й.


VI. ЛИЧНИ ДАННИ
1
5. Играта с награди се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни.
1
6. Организаторът обработва личните данни на участника на основание, възникнало с приемането на настоящите Общи условия. Ако участникът желае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, може да отправи искане до Организатора като му изпрати лично съобщение по имейл на адрес info@royalnuts.bg. В случай че участникът пожелае Организаторът да прекрати обработката на личните му данни, Организаторът ще бъде възпрепятстван да включи участника в томболата на Играта и да му връчи спечелената награда.
1
7. За целите на провеждането на Играта с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:
• име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;
• адрес
и имейл, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им;
• телефон за контакт, предоставен от печелившите с цел да бъде връчена наградата им.
18. Организаторът ще предостави името, фамилията, адресът и телефонният номер, получени от печелившите участници на куриер, с цел изпращане на техните награди.
19. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 60 (шестдесет) работни дни след приключване на Играта с награди, след което ще бъдат унищожени. Всички останали лични данни, публикувани лично от участниците на Facebook-страницата ще бъдат обработвани в сроковете за обработка на лични данни съгласно Политика за данните на Facebook
.
20. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставена на Facebook-профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите им, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.
21. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на „
Ремарк бг“ ООД на следния адрес: